سنسور نخ

سنسورهای نخ

سنسورهای نخ  جهت تشخیص پارگی انواع نخ طراحی گردیده است و در ماشین های نساجی،دستگاههای بافندگی و ریسندگی مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور نخ در صورت پارگی نخ،دستگاه مورد نظر را سریعاً متوقف می سازد،تا از خسارت و اتلاف وقت جلوگیری گردد. عملکرد سنسور نخ : هنگامی که نخ در داخل شیار یا چینی…

ادامه مطلب